torsagöl_20090713_013.jpg

REFERENSER

Referenser och kontaktpersoner

Inom mitt företag C-J Natur jobbar jag med en helhet av uppdrag.

Här kommer jag bygga på med en hel radda referenser framöver...

Pågående 2021: 

Vattenplaner med fokus på åtgärder. 

Rådgivningar kring naturvårdsinsatser. 

Planering av biotopvård inklusive ansökningar av vattenverksamhet. 

Projekt kring karpfiskar i Örebro län. 

Utvärderingar av provfisken i Skåne. 

Fiskevårdsplaner för FVOF inkl. analyser av vatten. 

Dessa är genomförda 2020:

Elfisken i Kalmar kommun. 

Inventeringar och förslag på åtgärder i flertalet områden i Oskarshamns kommun. 

Bedömningar kring ålbestånd och fiskutsättningar på uppdrag av FVOF. 

Inventeringar av stormusslor i flera områden. 

Standardiserade nätprovfisken i Torsås, Kinda, Vimmerby, Ängelholms, Tingsryds kommuner. 

Bedömningar och utvärderingar för miljögifter i fisk. 

Provfisken och förslag för Bräkneån. 

Biotopkartering av vattendrag på Öland. 

Kräftprovfisken och uppföljningar i Torsås kommun. 

Fisketurismprojekt för Oskarshamns, Mönsterås och Högsby kommuner. 

Fiskevårdsplan för Lyckebyåns FVOF. 

Bedömningar av fiskbestånd i vattendrag på Öland. 

Groddjursinventering i Kalmar kommun. 

Våtmarksprojektering på Öland.

Våtmarksprojekteringar i Oskarshamns kommun. 

Rådgivningar gällande vattenkontroller i sjöar. 

Utbildning för FVOF kring vattenkemi och sjöekosystem. 

Groddjursvåtmark i Uppvidinge kommun. 

Fiskeguidning. 

NVI (naturvärdesinventering) i Jönköpings kommun. 

Rådgivningar i Skåne kring naturmiljöer. 

Seminarier kring naturvård, arter och småvattens betydelse. 

Text och bildmaterial. 

Jag har inom min tjänst på Hushållningssällskapet, inom projektanställningar och olika uppdrag byggt upp en stor erfarenhet att jobba med helheten. Här listar jag några uppdrag som jag utfört. Om du önskar en komplett referenslista så får du kontakta mig. 

Jag har stor erfarenhet att inventera fisk och bedöma fiskstatus. Jag har utfört nätprovfisken i uppåt 100 sjöar och ca 300 elfisken! De flesta uppdrag har innefattat ekonomi, planering, utförande och rapportering. 

2013-2019. Utredningar inom Stora Ensos recipientkontroll. Kontaktperson: Helen Johansson, Stora Enso Hyltebruk. 

2009-2019. Åtgärder inom Uvasjöns FVOF. Utredningar, inventeringar och åtgärdsarbete. Kontaktperson: Magnus Gustafsson. 

2009-2019. Elfiskeundersökningar i Torsås kommun. Kontaktperson: Pernilla Landin, Torsås kommun. 

2015-2019. Åtgärdsarbete i Nimmern. Kontaktperson: Jan Gustafsson, Nimmerns FVOF. 

2013-2019. Biologiska undersökningar, biotopkarteringar, planer, biotopåtgärder samt utredningar inom Kalmar kommun. Kontaktpersoner: Renate Foks och Ola Sennefjord, Kalmar kommun. 

2015-2019. Ett stort antal musselinventeringar i sjöar och vattendrag. Kontaktpersoner: Stefan Lundberg och Ted von Proschwitz.

2015-2018. Biotopvårdsplaner, inventering fisk och stormusslor i Viskan samt inventering av groddjur i Kalmar kommun. Kontaktperson: Marcus Arnesson, Länsstyrelsen i Kalmar län. 

2015-2019. Projekt gällande vimma, asp, flodkräfta med flera missgynnade/hotade arter. Kontaktperson: Tobias Borger, Länsstyrelsen i Kalmar län. 

2011 och 2019. Standardiserat nätprovfiske i Yxern. Kontaktperson: Magnus Danlid, Yxerns FVOF. 

2009-2019. Damm- och våtmarksprojekt inom bland annat Borgholms kommun. Kontaktperson: Bertil Lundgren, Borgholms kommun. 

2009-2019. Fiskevårdsplaner för bland andra Emåns FVOF, Åsundens FVOF och Helgasjöns FVOF. 

2007-2008. Projektarbeten inom Emåns vandringsfisk i samarbete med Karlstads universitet. 

2008. Anställd inom Ryssbyprojektet, Nässjö kommun. 

2008. Projekt fiskeguide inom Hultsfreds kommun. 

2008. Projekt med GIS. Tog fram beskrivningar, kartor och analyserade sjödata. 

2001-2007. Flertalet kortare projekt inom området fisk, vatten och natur för kommuner. Åldersbestämningar av fisk, provfisken, kontroller, hemsidor, entreprenörsutveckling. 

2003-2007. Studier till Fil. Mag. i biologi, Göteborgs universitet. Examensrapport "Färnans vandring och ekologi i ett reglerat vattendrag". 

Föreningsarbeten: 

2009-2015. Sekreterare i Fiskevattenägarna, Kalmar län.