top of page
IMG_8735.JPG

Referenser

Inom mitt företag C-J Natur jobbar jag med en helhet av uppdrag.

OBS, nedan är ett urval!

Pågående 2024: 

Naturvärdesinventeringar inom olika detaljplaneprojekt som kommuner driver. 

Artprojekt kring fiskarten asp.  

Recipientkontroller i västsverige. 

Exempel på tre FVOF som jag jobbat mycket med (längst ner i mobilvy): 

 

Genomförda 2023:

Makrofytinventeringar i Alsteråns vattensystem kring status och påverkan från stora kräftbestånd. 

Elprovfisken i Torsås kommun på uppdrag av Torsås kommun. 

Vattenvårdsplan i Nimmern. 

Våtmarksrådgivningar i Kalmar län.

Elfiskeundersökningar i Kalmar mfl. län. 

Naturinventeringar för företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. 

En omfattande fiskevårdsplan för Ivösjön. 

Musselinventeringar för företag och organisationer. 

Vattenvårdsplaner, biotopvårdsplaner och fiskevårdsplaner. 

Rådgivningar inom Ett rikt odlingslandskap, Skåne län: läs!

En omfattande NVI på uppdrag av Torsås kommun inkl. bedömningar artskydd. 

Våtmarksprojekt och andra åtgärdsrelaterade projekt. 

Genomförda 2022: 

NVI för företag inom sektorn biogas. 

Rådgivningar inom Ett rikt odlingslandskap, Skåne län. 

Karteringar av vattenpest. 

Makrofytinventeringar i sjöar i Skåne, Östergötland. 

Nätprovfisken i en mängd sjöar i Götaland. 

Musselinventeringar i Kalmar län på uppdrag av Länsstyrelsen. 

Elfiskeundersökningar inkl. rapporter för miljöövervakning i Kalmar län. 

Fiskevårdsplan för Allgunnens FVOF. 

NVI för kommuner i Kalmar län. 

Projektledning och expert sjömiljöer. 

Våtmarksanalyser Borås kommun. 

Analyser och förprojekteringar av våtmarker. 

Vattenvårdsplan i Nimmern, Kinda kommun inkl. inventeringar. 

Genomförda 2021: 

Elfiskeundersökningar i Kalmar län på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar. 

Nätprovfisken i flera sjöar i Kalmar län på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar. 

Artprojekt Vimma i Örebro län på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro. 

Naturinventeringar i Jönköpings kommun på uppdrag av Jönköpings kommun. 

Projekt Fiskestadsjön, Tingsryds kommun. Planer, inventeringar och analyser.  Se Tingsryds kommuns hemsida där rapporter ligger.  

Provfiske i Bunn på uppdrag av Bunns FVOF.

Biologiska inventeringar i Dagstorpssjön. 

Våtmarksprojekt på flera platser. 

Rådgivningar inom naturmiljöer i Kalmar och Skåne län. 

Guidningar gällande natur, arter och fiske. 

Genomförda 2020:

Elfisken i Kalmar kommun. 

Inventeringar och förslag på åtgärder i flertalet områden i Oskarshamns kommun. 

Bedömningar kring ålbestånd och fiskutsättningar på uppdrag av FVOF. 

Inventeringar av stormusslor i flera områden. 

Standardiserade nätprovfisken i Torsås, Kinda, Vimmerby, Ängelholms, Tingsryds kommuner. 

Bedömningar och utvärderingar för miljögifter i fisk. 

Provfisken och förslag för Bräkneån. 

Biotopkartering av vattendrag på Öland. 

Kräftprovfisken och uppföljningar i Torsås kommun. 

Fisketurismprojekt för Oskarshamns, Mönsterås och Högsby kommuner. 

Fiskevårdsplan för Lyckebyåns FVOF. 

Bedömningar av fiskbestånd i vattendrag på Öland. 

Groddjursinventering i Kalmar kommun. 

Våtmarksprojektering på Öland.

Våtmarksprojekteringar i Oskarshamns kommun. 

Rådgivningar gällande vattenkontroller i sjöar. 

Utbildning för FVOF kring vattenkemi och sjöekosystem. 

Groddjursvåtmark i Uppvidinge kommun. 

Fiskeguidning. 

NVI (naturvärdesinventering) i Jönköpings kommun. 

Rådgivningar i Skåne kring naturmiljöer. 

Seminarier kring naturvård, arter och småvattens betydelse. 

Text och bildmaterial. 

Jag har inom min tidigare tjänst (11 år) på Hushållningssällskapet, inom projektanställningar och olika uppdrag byggt upp en stor erfarenhet att jobba med helheten. Har haft budgetansvar och varit teamchef. Om du önskar en komplett referenslista så får du kontakta mig. 

Jag har stor erfarenhet att inventera fisk och bedöma fiskstatus. Jag har utfört nätprovfisken i över 100 sjöar och uppåt 500 elfisken! De flesta uppdrag har innefattat ekonomi, planering, utförande och rapportering. 

Är musselexpert och har utfört ett stort antal musselinventeringar i sjöar och vattendrag. Kontaktperson för flera av dessa är Ted von Proschwitz på Göteborgs Naturhistoriska Museum. 

Har tagit fram ett helt koppel av biotopkarteringar, fiskevårds- och vattenvårdsplaner liksom åtgärdsplaner för sjöar och vattendrag. 

Har en Fil. Mag. i biologi, Göteborgs universitet. Examensrapport "Färnans vandring och ekologi i ett reglerat vattendrag". 

bottom of page