top of page

PÅGÅENDE PROJEKT

HÄR KOMMER JAG SKRIVA NÅGRA RADER OM AKTUELLA PROJEKT

Juni 2024.

Skriver rapporter från vårens inventeringar. Ett stort projekt pågår i Eskilstunaån. Kommer genomföra inventeringar i Allgunnen och på Öland och så kommer jag undersöka fladdermöss i ett spännande naturområde. Flera projekt pågår alltjämt gällande fiskevårdsplaner och åtgärder i sjöar och vattendrag. 

Maj 2024. 

Under första veckorna av maj kommer jag utföra en mängd inventeringar inom metoden naturvärdesinventering (NVI). Det kommer bli massor av fälttimmar, i sol och bra väder hoppas jag. 

Mars-april 2024.

Två vattenprojekt på Öland inlett. Förstudier med naturinventeringar är också igång. Utredningsarbeten kring olika vattendrag. 

Jag hjälper markägare vid olika exploateringar och arbetar med det stora aspprojektet. Skriver en och annan rad på en bok

när energi finns. Frågor om hemsidor kommer in och jag hjälper till med detta. Bistår fiskevårdsområden med planer och jobbar aktivt med att förbättra förvaltningen i sjöar och vattendrag. 

Februari 2024.

Flera nya projekt har rullat in i dagarna. Några saker som står på agendan är fiskvandring vid vägtrumma, fiskevårdsplaner, risvasar i sjöar och aspprojekt, inklusive möten. I ett uppdrag som kom in i januari ska jag göra bedömningar kring skyddsvärda träd och hur fågel och fladdermöss är beroende av dessa. Varierat och kul med andra ord även i vintermånaden februari!

Januari 2024.

Jobbar med uppdateringar av fiskevårdsplaner för sjöområden och projekt kring asp. En första rapport är levererad. 

December 2023. Julbrev.

 

November-december 2023.

Jobbar med flera rapporter inom olika områden. I ett projekt är jag med kring fiskvandring och i ett annat gällande beräkningar kring fiskbiomassa. Naturmiljöer inventeras ett tag till innan vintern anländer för fullt. Ska ut och bedöma lite vattenmiljöer också framöver. 

Under december ska jag satsa lite på planering inför 2024. 

September-oktober 2023. 

Har fortsatt en del fältprojekt att genomföra. Undersökningar i vattendrag. Flera rapporter pågår. 

Juli-augusti 2023.

Flera projekt i större sjöar inklusive en mängd olika provtagningar av syrehalter, metaller i fisk och PFAS mm. Kommer ta semester 20-30 juli. Läser av mejl regelbundet.  Läs på bloggen där det finns en mängd inlägg om allt rörande natur och vatten. 

Maj-juni 2023. 

Flera fältbesök på en mängd håll i landet gör många mil på vägarna. Planer, våtmarker, grodinventeringar blandas med trevliga besök hos markägare. Natur inventeras och fokus på värdefulla träd och en del fågel också. 

Mars-april 2023. 

Nya uppdrag på ingång. Flera kunder vill ha fiskevårdsplaner vilket är ett av mina expertområden. Jag har genom åren byggt upp en egen modell för dessa planer som har uppskattats. 

Sammanställningar av olika typer och flera planeringar görs. 

Naturutredningar gillar jag att pyssla med och dessa planläggs också under mars månad. 

Januari-februari 2023. 

Håller på med förslag på hemsida. 

Biotopvårdsplaner. 

Förfrågan om naturvärden. 

Fiskevårdsplaner. 

December 2022. Julbrev. 

December 2022. 

Syr ihop säcken för flera projekt. Påbörjat mitt julbrev som jag kommer lägga upp på sidan. 

November 2022. 

Rapporter från en massiv fältsäsong bearbetas. Elfisken, nätprovfisken, musslor, natur, turism, vattendirektiv, påverkan på vatten, artkunskap, projektledningar, planarbete är saker som alla ingår på olika sätt i uppdragen. Kommer jobba med ett par upphandlingar under hösten-vintern. 

September-oktober 2022. 

Flera spännande projekt pågår med blandat jobb i fält och bakom datorn. För Länsstyrelsen Kalmar gör jag en musselrapport och för kommuner pågår biotopvårdsprojekt. Andra projekt är fiskinventeringar, NVI:er och makrofyter. Nya och gamla kontakter upprätthålls och detta känns viktigt i denna tid när allt ska rusa fram. Försöker ta till mig lite forskningsrapporter också när tid ges för att vara up-to-date. 

Juli-augusti 2022. 

Många fälttimmar i olika projekt. Har genomfört provfisken i sjöar, inventerat musslor och växter, bla. Under en helg i augusti genomförde vi biotopvård i Bruatorpsån, Torsås kommun, Kalmar län: https://www.fiskejournalen.se/fiskenyheter/biotopvard-for-naturens-basta-i-bruatorpsan

Följer upp genomfört arbete med FVOF och specifika vattendrag som har stor potential. 

Juni 2022. 

Mer att läsa om de häftiga cypriniderna! I en artikel som Anders Holm skrev för Fiskejournalen får du följa med mig och Holm på en fisketur vid Emån efter Emåns färnor! Rubriken är helt rätt: "En fisk och å med potential"

Anders Holm, Fiskejournalen, nr 5, 2021. 

Kan även nämna att jag nu tryckt upp ett gäng med Färnan min favoritfisk! Kanske får du mersmak av artikeln ovan... : )

Juni 2022. 

Vimman är en trevlig metfisk som vi bör uppmärksamma och öka kunskapen kring. Jag och Ingvar Svanberg har skrivit en artikel om vimman som publicerades i tidskriften Fauna & Flora. Här finns den att läsa: 

VIMMAN

Månsson, C-J. & Svanberg, I. 2022. »Wimban ser bättre ut än hon smakar« – Fauna & flora 117(1): 2–7. Naturcentrum. 

Maj-juni 2022. 

Flera nya projekt har satts igång i början av maj månad. NVI för naturområde, fiskevårdsplaner och åtgärdsförslag för sjöar. Bara för att nämna några. Håll koll på bloggen!

Mars-april 2022. 

Håller på med stora våtmarksprojekt. I ett projekt med en sjö i Jönköpings län har jag tagit fram prioriteringar gällande förvaltning och instruktioner för fiskevård. Jobbar med ryssjeprovfisken.

Februari 2022. 

Flera projekt snart i mål, så långt. En elfiskerapport som jag färdigställt finns att läsa på: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1631449/FULLTEXT01.pdf

Fortsätter med det stora våtmarksprojektet jag håller på med och arbetet med Nimmern går stadigt framåt. Kul detta ju!!!

Januari 2022. 

Inleder utvärderingar från flera sjöar och har ett par större projekt igång som handlar om våtmarker. 

December 2021. JULBREV

Oktober-november 2021. 

Än är inte fältarbetet slut för året. Nya projekteringar med fosfordammar påbörjas med fältbesök. Har varit på ett stort markägaremöte och presenterat ett stort jobb.  

Många rapporter att författa. Inventeringar påbörjade gällande naturområden. Hjälper markägare kring naturvård. Våtmarksytor projekteras i Småland. Beräknar och analyserar en mängd data och lägger efterhand in fynd från året i nationella databaser. 

September 2021. 

Efter en mycket hektisk fältperiod skriver jag ett helt koppel av rapporter, stora som små. En del kommer bli mycket omfattande. En mängd vatten har provtagits kring fiskbestånd mm. Skriver på en artikel kring en av våra kära metfiskar, färnan. Flera nya kontakter har tagits med forskare där artiklar kan komma att bli aktuellt kommande år. 

Juli-augusti 2021. 

Många provfisken som ska översättas till data och åtgärdsförslag. Anlitad som expert för förvaltning av sjöar. Stort sjöprojekt pågår för fullt och möten med styrgrupp, projektgrupp och markägare pågår. Möten med kommuner om naturområden pågår. 

Juni 2021. 

Flertalet projekt. Åtgärdsarbete. Statusbedömningar, inventeringar musslor och makrofyter. 

Maj 2021. 

En mängd projekt pågår och maj är intensivt på många sätt. Naturen är igång och naturen väntar inte. Jobbar med projekt inom vattenförvaltning, naturvärdesinventeringar, stormusslor, rådgivningar, våtmarker med mera. 

Mars-april 2021. 

Mycket på gång nu. Flera uppdrag kring fiskevårdsplaner/vattenvårdsplaner har kommit in. Bakgrundsinfo börjar sammanställas. Flera spännande sjöar ska inventeras under året. 

Har färdigställt en fiskevårdsplan. Inventering av naturområden pågår och även groddjursinventeringar har kommit in som ska genomföras under våren. 

Test dokument. 

Januari-februari 2021. 

Nytt år och flera möten med samarbetspartners är inbokade. 

Rapporter sätts samman från naturvårdsprojekt, fiskinventeringar. Håller på med en ansökan inför ett spännande projekt. 

December 2020. 

Nya uppdrag inleddes gällande naturinventeringar.

Nyhetsbrevet, årets sista är utskickat. 

Har jobbat på ett par rapporter, en fiskrapport. 

Lite tid för reflektion behövs, gärna i kombination med musik i bakgrunden. 

Oktober-november 2020. 

Idag deltog jag på en nationell konferens anordnad av Naturturismföretagen. Spännande diskussioner och lärorikt!

Arbetar med utvärdering av övergödda sjöar. 

En mängd rapporter sammanställdes kring fynd av musslor, alger och andra värdefulla arter. 

Projekt och underlagsframtagning kring karpfiskar påbörjades. 

Jag påbörjade texter om fiskeansträngning och förvaltning. 

Flera rapporter sammanställdes för kommuner, vattenråd, FVOF mfl. 

Projektmål formulerades och nya kontakter upprättas kontinuerligt. 

Här finns en av alla rapporter som sammanställdes under hösten: 

https://marstrommens.vattenrad.se/rapporter/

Augusti-september 2020.

Flertalet provfiskeprojekt pågår på olika håll.

Jobbar med kräftor, bla flodkräftvatten.

Uppstart av olika vattenprojekt/åtgärder. 

Studerar en del nya saker gällande växter och fiskar, däribland hotade fiskar och vattenväxters utredningsmönster i sjöar. 

Juli 2020. 

Har inventerat stormusslor i flera sjöar och genomfört uppstart av provfisken. 

Flera fiskevårdsplaner är under uppbyggnad, ett viktigt och spännande arbete anser jag då man lär sig mycket om värdefulla vattenområden och får föreslå åtgärder. 

Genomfört en fältträff om skogens vatten. 

Inventerar flora på flera platser. 

Har levererat underlag för en våtmark som fått godkänt inom vattenverksamhet Länsstyrelsen Kalmar. 

Påbörjat projekt kring en utdikad göl i Kalmar län. 

Juni 2020. 

Jobbar med flera våtmarksprojekt. 

Har i flera vattendrag dokumenterat lekplatser för olika fiskarter. 

Påbörjat musselinventeringar. 

Planerat träff om småvatten i skogen: 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-05-27-vagar-du-mota-blodigeln.html

 

Maj 2020. 

Har gjort fältbesök på flertalet platser där vi diskuterat våtmarker. 

Arbete gällande fiskbestånd på Öland genomfördes. 

Kartering av vattendrag. 

April 2020. 

Jobbar med GIS i ett naturprojekt. 

Förstudie för fisketurism är klar. 

Gör lite nytt på hemsidan. 

Inlett ett projekt kring fiskevårdsplan. 

Boken har lästs av flera och några har lämnat positiva ord. Beställ ditt ex!

Mars 2020. 

Skrev en insändare till Barometern om sjöar som resurs: 

https://www.barometern.se/insandare/dags-att-gora-sjoarna-till-resurs-vid-kriser/

Arbetar med projekt inom fisketurism.  

Planerar boksläpp. 

Arbetar med våtmarksplanering. 

Februari 2020. 

Tar fram förslag gällande vattenåtgärder. 

Uppstart av projekt kring fisketurism. 

Min bok gick till tryck. 

Deltog på en workshop för företagare i Nybro. 

bottom of page