PÅGÅENDE PROJEKT

HÄR KOMMER JAG SKRIVA NÅGRA RADER OM AKTUELLA PROJEKT

Oktober-november 2021. 

Än är inte fältarbetet slut för året. Nya projekteringar med fosfordammar påbörjas med fältbesök. Har varit på ett stort markägaremöte och presenterat ett stort jobb.  

Många rapporter att författa. Inventeringar påbörjade gällande naturområden. Hjälper markägare kring naturvård. Våtmarksytor projekteras i Småland. Beräknar och analyserar en mängd data och lägger efterhand in fynd från året i nationella databaser. 

September 2021. 

Efter en mycket hektisk fältperiod skriver jag ett helt koppel av rapporter, stora som små. En del kommer bli mycket omfattande. En mängd vatten har provtagits kring fiskbestånd mm. Skriver på en artikel kring en av våra kära metfiskar, färnan. Flera nya kontakter har tagits med forskare där artiklar kan komma att bli aktuellt kommande år. 

Juli-augusti 2021. 

Många provfisken som ska översättas till data och åtgärdsförslag. Anlitad som expert för förvaltning av sjöar. Stort sjöprojekt pågår för fullt och möten med styrgrupp, projektgrupp och markägare pågår. Möten med kommuner om naturområden pågår. 

Juni 2021. 

Flertalet projekt. Åtgärdsarbete. Statusbedömningar, inventeringar musslor och makrofyter. 

Maj 2021. 

En mängd projekt pågår och maj är intensivt på många sätt. Naturen är igång och naturen väntar inte. Jobbar med projekt inom vattenförvaltning, naturvärdesinventeringar, stormusslor, rådgivningar, våtmarker med mera. 

Mars-april 2021. 

Mycket på gång nu. Flera uppdrag kring fiskevårdsplaner/vattenvårdsplaner har kommit in. Bakgrundsinfo börjar sammanställas. Flera spännande sjöar ska inventeras under året. 

Har färdigställt en fiskevårdsplan. Inventering av naturområden pågår och även groddjursinventeringar har kommit in som ska genomföras under våren. 

Test dokument. 

Januari-februari 2021. 

Nytt år och flera möten med samarbetspartners är inbokade. 

Rapporter sätts samman från naturvårdsprojekt, fiskinventeringar. Håller på med en ansökan inför ett spännande projekt. 

December 2020. 

Nya uppdrag inleddes gällande naturinventeringar.

Nyhetsbrevet, årets sista är utskickat. 

Har jobbat på ett par rapporter, en fiskrapport. 

Lite tid för reflektion behövs, gärna i kombination med musik i bakgrunden. 

Oktober-november 2020. 

Idag deltog jag på en nationell konferens anordnad av Naturturismföretagen. Spännande diskussioner och lärorikt!

Arbetar med utvärdering av övergödda sjöar. 

En mängd rapporter sammanställdes kring fynd av musslor, alger och andra värdefulla arter. 

Projekt och underlagsframtagning kring karpfiskar påbörjades. 

Jag påbörjade texter om fiskeansträngning och förvaltning. 

Flera rapporter sammanställdes för kommuner, vattenråd, FVOF mfl. 

Projektmål formulerades och nya kontakter upprättas kontinuerligt. 

Här finns en av alla rapporter som sammanställdes under hösten: 

https://marstrommens.vattenrad.se/rapporter/

Augusti-september 2020.

Flertalet provfiskeprojekt pågår på olika håll.

Jobbar med kräftor, bla flodkräftvatten.

Uppstart av olika vattenprojekt/åtgärder. 

Studerar en del nya saker gällande växter och fiskar, däribland hotade fiskar och vattenväxters utredningsmönster i sjöar. 

Juli 2020. 

Har inventerat stormusslor i flera sjöar och genomfört uppstart av provfisken. 

Flera fiskevårdsplaner är under uppbyggnad, ett viktigt och spännande arbete anser jag då man lär sig mycket om värdefulla vattenområden och får föreslå åtgärder. 

Genomfört en fältträff om skogens vatten. 

Inventerar flora på flera platser. 

Har levererat underlag för en våtmark som fått godkänt inom vattenverksamhet Länsstyrelsen Kalmar. 

Påbörjat projekt kring en utdikad göl i Kalmar län. 

Juni 2020. 

Jobbar med flera våtmarksprojekt. 

Har i flera vattendrag dokumenterat lekplatser för olika fiskarter. 

Påbörjat musselinventeringar. 

Planerat träff om småvatten i skogen: 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2020-05-27-vagar-du-mota-blodigeln.html


Maj 2020. 

Har gjort fältbesök på flertalet platser där vi diskuterat våtmarker. 

Arbete gällande fiskbestånd på Öland genomfördes. 

Kartering av vattendrag. 

April 2020. 

Jobbar med GIS i ett naturprojekt. 

Förstudie för fisketurism är klar. 

Gör lite nytt på hemsidan. 

Inlett ett projekt kring fiskevårdsplan. 

Boken har lästs av flera och några har lämnat positiva ord. Beställ ditt ex!

Mars 2020. 

Skrev en insändare till Barometern om sjöar som resurs: 

https://www.barometern.se/insandare/dags-att-gora-sjoarna-till-resurs-vid-kriser/

Arbetar med projekt inom fisketurism.  

Planerar boksläpp. 

Arbetar med våtmarksplanering. 

Februari 2020. 

Tar fram förslag gällande vattenåtgärder. 

Uppstart av projekt kring fisketurism. 

Min bok gick till tryck. 

Deltog på en workshop för företagare i Nybro.