top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 91

Har alltid gillat nya sätt att tänka på och utveckla metoder. Det finns många sätt att bedöma natur och vatten och det är ofta alltför komplexa system för att endast bedöma utifrån en metod. Vid bedömningar är det bästa om man kan väga in flera olika faktorer och ha flera underlag. Detta kan gälla vid inventeringar. I sjöar och vattendrag har jag genomfört olika provfisken men ibland kan dessa undersökningar behöva kompletteras med andra delar. I Småländska Allgunnen kommer vi under juni månad inventera grundare delar, strandzoner. Allgunnen har idag ett betydligt glesare växtsamhälle än för 20-30 år sedan vilket kan påverka fiskbeståndet och annan fauna. Hur strandzoner hänger ihop med kantzoner på land, regleringar och vattenkemi är mångt och mycket ny mark och jag tror att vi skulle lära oss mycket nytt om sjöarna och vattendragen om vi inventerade även i de grundaste delarna. Arter såsom lake och nissöga vill gärna hålla till i de mest skyddade delarna och gäddans yngel trivs bland vegetation. Ett spännande arbetsfält som jag får återkomma till senare.

På med stövlar och inventera de grundaste miljöerna är min uppmaning!

Opmerkingen


bottom of page